Algemene voorwaarden

I. Algemeen deel

1. Omvang

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle e-commerce transacties met onze klanten uit onze EDDYCAM shop.

2e deelnemer

Als aanbieder sluiten wij alleen e-commerce-overeenkomsten met natuurlijke personen met domicilie in de Bondsrepubliek Duitsland en aangrenzende landen die onbeperkt handelingsbekwaam zijn en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, evenals met rechtspersonen die gedomicilieerd zijn in de Bondsrepubliek Duitsland . Indien het aanbod van een deelnemer die niet tot deze groep behoort per ongeluk door ons is aanvaard, hebben wij het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden totdat de overeenkomst door beide partijen volledig is nagekomen, tenzij de overeenkomst reeds nietig of ongeldig is om andere redenen.

3. conclusie

Het contract komt pas tot stand wanneer wij de klantorder of de klantorder accepteren. De klant doet afstand van het recht op een acceptatieverklaring. Wij accepteren het contractaanbod met een bevestiging per e-mail of uiterlijk door het verzenden van de bestelde goederen. Bij het bestellen van meerdere goederen zijn er afzonderlijke en onafhankelijke aanbiedingen voor het sluiten van meerdere verkoopcontracten voor elk afzonderlijk besteld artikel. Mochten wij ontdekken dat afzonderlijke goederen bij uitzondering niet meer leverbaar zijn, dan nemen wij alleen de contractaanbiedingen met betrekking tot de beschikbare of leverbare goederen in behandeling. Indien aanbiedingen niet worden geaccepteerd, zullen wij de klant hiervan onverwijld per e-mail op de hoogte stellen op het opgegeven e-mailadres.

4e prijs

Alle prijzen in onze EDDYCAM shop zijn inclusief BTW. De klant betaalt het vermelde bedrag in EURO. De prijzen vermeld in de webshop zijn alleen geldig voor bestellingen daar (e-commerce prijzen) op het moment van de bestelling. Daarnaast zijn er de respectievelijke verzendkosten.

5. Privacy Policy

Wij garanderen dat de klantgegevens die ontstaan ​​naar aanleiding van bestellingen alleen worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en gebruikt in verband met de verwerking van de bestelling. We geven onze klantgegevens alleen door aan gelieerde bedrijven voor de orderverwerking en geven deze gegevensbeschermingsclausule ook door aan deze bedrijven. Indien de klant niet wil dat gegevens voor bovengenoemde doeleinden worden gebruikt, heeft hij te allen tijde het recht om schriftelijk of per e-mail bezwaar te maken tegen dit gebruik.

6. Contactpersoon / beschikbaarheid

We kunnen te allen tijde schriftelijk worden bereikt voor alle problemen van klanten op het adres dat in de EDDYCAM-winkel wordt vermeld.

7. Rechtskeuze

Op de rechtsverhoudingen tussen ons en onze klanten is uitsluitend het Duitse recht van toepassing.

8. Diversen

De klant heeft geen recht op verrekening of inhouding van betaling, tenzij de vordering onbetwist of rechtsgeldig is. De plaats van uitvoering voor betalingen is onze vestigingsplaats. Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of later hun rechtsgeldigheid verliezen, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract. Hetzelfde geldt als het contract een maas in de wet vertoont die niet door de partijen is voorzien.

9. aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wij, onze vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten hebben veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid, uit schending van essentiële contractuele verplichtingen of het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen. De aansprakelijkheid op grond van de Wet productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

10. Informatie over online geschillenbeslechting

De EU-Commissie heeft een internetplatform ter beschikking gesteld voor de online beslechting van geschillen (het zogenaamde "OS-platform"). Het OS-platform is bedoeld als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten. Het OS-platform is te bereiken via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

II Bijzondere voorwaarden voor de aankoop van goederen

1. Onderwerp van het contract

De klant bestelt goederen die online worden aangeboden in de EDDYCAM-winkel. Bij het bestellen van goederen accepteren wij dit koopaanbod als de goederen beschikbaar zijn en kunnen worden geleverd. Wij informeren u per e-mail over de aanvaarding van het contract en sturen de bestelde goederen naar de klant (verkoop per postorder). Naast de voorwaarden van het algemene deel zijn deze bijzondere voorwaarden van toepassing op de aankoop van goederen:

2. Herroepingsrecht van de consument

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (EDDYCAM eK, Revocation, Winkeler Str. 54, 65366 Geisenheim, Tel.: +49 (0) 67 22/9 44 33 31, Fax: +49 (0) 67 22/9 44 33 39, e-mail: info@eddycam.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is. Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

EDDYCAM eK
Winkeler Str. 54
65366 Geisenheim
info@eddycam.com

Gevolgen van herroeping Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen gegeven die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden. ), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Einde van herroeping
Uw EDDYCAM-team

3. levering

De goederen worden geleverd door ze te verzenden naar de verzendkosten in ons aanbod en naar adressen in Duitsland en andere landen.

4. Bezahlung

Betaling geschiedt vooraf. Mochten wij u andere betaalmethoden kunnen aanbieden, dan vindt u een verwijzing hiernaar in het gedeelte "Betalen" of in het winkelmandje bij het selecteren van de betaalmethoden.

5. Standaard

Bij verzuim zullen wij de wettelijke vertragingsrente en aanmaningskosten van EUR 3,00 per aanmaning in rekening brengen.

6. Eigentumsvorbehalt

Wij behouden ons de eigendom voor van alle goederen die door ons aan een klant worden geleverd totdat de definitieve en volledige betaling voor deze goederen is ontvangen.

7. Garantie:

De garantie voor gebreken is 2 jaar vanaf de factuurdatum.

8. Beperking voor gebruikte artikelen

Eventuele aansprakelijkheidsclaims voor schade (paragraaf I.9) verjaren in de wettelijke termijn.